RESPECTO E CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE

 

 

APOSTA POLO NOSO EQUIPO DE TRABALLO

COMPROMISO COA SOCIEDADE E A NOSA CONTORNA

XESTIÓN ECONÓMICA RESPONSABLE E TRANSPARENTE

ECONÓMICO

Retegal naceu co obxectivo de proporcionar unha rede de infraestruturas total, segura e eficiente, que se traduza de inmediato en beneficios reais para todos os cidadáns e cidadás de Galicia, estean onde estean, vivan onde vivan.

SOCIAL

Nós buscamos os mellores resultados para a difusión de sinais, transporte, transmisión, Comunicación e móbiles, operación e mantemento, consultoría, Albergamiento e servizos institucionais.

MEDIO AMBIENTE

A través desta sección poderá estar informado das accións desenvolvidas en materia de medio ambiente.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE RSC

Entendemos a Responsabilidade Social Corporativa (RSC), como o compromiso firme  co desenvolvemento sustentable e coas preocupacións dos nosos grupos de interese internos e externos.

Dada a nosa natureza pública e o papel que xogamos na sociedade do coñecemento actual, como axente crave na prestación de servizos de telecomunicación en Galicia, abordamos a responsabilidade social como un elemento esencial da nosa estratexia corporativa sobre a que despregaremos a nosa xestión presente e futura.

 

OBXETIVOS RSC

COMPROMISO RSC

 

DESEMPEÑO RSC

ECONÓMICO

SOCIAL

MEDIO AMBIENTE

 

 

DESCARGAR A MEMORIA

DESCARGAR

 

CORRELACIÓN DE INDICADORES GRI

DESCARGAR

Arthur ram and his phd https://schreib-essay.com student tim leeuwe from our dutch academic partner university of leiden, prof.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE RSC

Entendemos a Responsabilidade Social Corporativa (RSC), como o compromiso firme  co desenvolvemento sustentable e coas preocupacións dos nosos grupos de interese internos e externos.

Dada a nosa natureza pública e o papel que xogamos na sociedade do coñecemento actual, como axente crave na prestación de servizos de telecomunicación en Galicia, abordamos a responsabilidade social como un elemento esencial da nosa estratexia corporativa sobre a que despregaremos a nosa xestión presente e futura.

 

OBXETIVOS RSC

COMPROMISO RSC

 

DESEMPEÑO RSC

ECONÓMICO

SOCIAL

MEDIO AMBIENTE

 

 

DESCARGAR A MEMORIA

DESCARGAR

 

CORRELACIÓN DE INDICADORES GRI

DESCARGAR

“Realizar actividades dirixidas á prestación de servizos en materia de telecomunicación na Comunidade Autónoma de Galicia, para as que obterá os títulos  habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

Así mesmo, terá por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións en Galicia, como a elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que lle correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia”

“Garantir, a máxima calidade nos servizos de telecomunicación, sendo recoñecidos como un referente autonómico e nacional en canto a eficiencia, responsabilidade, transparencia e compromiso coas preocupacións sociais, laborais e medio ambientais dos nosos grupos de interese”.

 • Calidade de servizo.
 • Compromiso coa sociedade e a nosa contorna.
 • Eficiencia na xestión.
 • Innovación tecnolóxica no despregamento da rede de telecomunicación.
 • Respecto e atención á nosa persoal
 • Seguridade na información.
 • Transparencia nas nosas operacións.

Misión:

“Realizar actividades dirigidas a la prestación de servicios en materia de telecomunicación en la Comunidad Autónoma de Galicia, para las que obtendrá los títulos habilitantes que sean necesarios en cada caso.

Así mismo, tendrá por objeto tanto la planificación, instalación, gestión, mantenimiento y explotación de infraestructuras, sistemas y servicios de telecomunicaciones en Galicia, como la elaboración de propuestas, análisis y estudios relacionados con las telecomunicaciones que le correspondan a la Comunidad Autónoma de Galicia”

Visión:

“Garantizar, la máxima calidad en los servicios de telecomunicación, siendo reconocidos como un referente autonómico y nacional en cuanto a eficiencia, responsabilidad, transparencia y compromiso con las preocupaciones sociales, laborales y medio ambientales de nuestros grupos de interés”.

Valores:

 • Calidad de servicio.
 • Compromiso con la sociedad y nuestro entorno.
 • Eficiencia en la gestión.
 • Innovación tecnológica en el despliegue de la red de telecomunicación.
 • Respeto y atención a nuestro personal
 • Seguridad en la información.
 • Transparencia en nuestras operaciones.
 1. cumprimento e desenvolvemento dos dez principios do Pacto Mundial das Nacións Unidas sobre prácticas de respecto aos dereitos humanos, traballo digno, respecto polo medio ambiente e políticas anti-corrupción, asumíndoas como propias e medindo o grado de desenvolvemento e progreso sobre as mesmas de forma periódica a través de Informes de Progreso.
 2. Implantación dun modelo de xestión integral que desenvolva os principios de responsabilidade social corporativa, seguridade e saúde laboral, medio ambiente e seguridade da información.
 3. Integración da RSC na nosa estratexia corporativa de maneira que todas as nosas accións neste ámbito respondan a un esquema previo de reflexión, análise e consenso.
 4. Establecer canles de comunicación con todos os nosos grupos de interese para atender as necesidades e requerimientos vinculados coa nosa actividade.
Devanditos obxectivos de alto nivel e os consiguientes e compromisos permitirannos trazar os nosos primeiros pasos en materia de responsabilidade social corporativa

COMPROMISO

PLAN/ACCIÓN QUE O DESENVOLVE

 • Integrar a RSC na xestión da organización, someténdoa ás operacións de análises, control e mellora propias do noso modelo de xestión integral.
Plan Director 2018-2020
 • Planificación de actividades conforme ás derivadas da contorna e dos recursos e procesos existentes na organización e despregue de accións nos ámbitos económico, social, laboral, ambiental e operacional.
Plan Director 2018-2020
 • Implantación dunha canle de comunicación bidireccional cos grupos de interese. Canle web de consultas.
 •   Seguimiento continuo e análise de requerimientos de grupos de interese.
 • MRSC_RETEGAL web
 • Sistema de Xestión de la Calidade (UNE-EN ISO 9001:2015)
 • Consolidación del modelo de Xestión de RETEGAL (seguimiento)
 • Formalización de políticas de contratación máis transparentes, esixindo 3 ofertas a distintos proveedores, para contratos entre 6.600€ - 17.999 €.
 • Inclusión progresiva de cláusulas específicas para a contratación pública relacionadas coa ética e/ou prácticas laborais, xestión financeira, respecto ambiental, competencia e anticorrupción.
 • Consolidación do modelo de xestión de RETEGAL
 • Sistema de cumprimento. Compliance
 • Adhesión, implantación, seguimiento e reporte anual do grado de desenvolvemento dos principios de Global Compact de Nacións Unidas, referendado polo Consello de Administración da sociedade.
 • MRSC RETEGAL web
 • Consolidación do modelo de xestión de RETEGAL (seguimiento)
 • Implantación dunha Canle de comunicación interna para todos os empregados cos órganos directivos da sociedade.
 • Implantación dunha Canle de denuncias de prácticas ilícitas ou sospeitosas de selo, independente e autónomo, pero con capacidade de actuación sobre a sociedade.
 •  Implantación dun Sistema de Xestión en Seguridade e Saúde Laboral en RETEGAL conforme á norma OHSAS 18001:2007 que permita un maior e mellor control das actividades da sociedade.
 • Sistema de cumprimento. Compliance
 • Implantación da norma OHSAS 18001:2007
 • Esquema Nacional de Seguridade
 • Consolidación do modelo de xestión de RETEGAL (seguimento)
 • Implantación dun Sistema de Xestión Ambiental en RETEGAL conforme á norma UNE-NISO 14001:2015.Hacer extensible a los proveedores y subcontratistas de la sociedad el compromiso con el medio ambiente.
 • Sensibilizar a todos os grupos de interese sobre a importancia do respecto ao medio ambiente nas súas operacións.
 • Implantación da norma UNE-EN ISO 14001:2015
 • Consolidación do modelo de xestión de RETEGAL (seguimiento)
 • Programa de educación ambiental a escolares